دفتر مدیریت

فکس: 02144543027

تلفن واحد بازاریابی و فروش:02148831855

تلفن واحد بارزگانی :02148831824

آدرس: بخش مرکزی ، شهر تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج شرکت مینو

کدپستی:1399736311